Privatumo politika

Privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) paaiškina, kaip UAB Dinobalt (toliau – „Bendrovė“) renka ir tvarko svetainės www.dinobalt.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų informaciją, nurodo kokias teises Svetainės lankytojai turi bei kaip jas gali įgyvendinti. Prieš registruojantis Svetainėje rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką.
Bendrovė yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamiesi, šiais esminiais principais, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Mes tvarkome Asmens duomenis, pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.
Duomenų valdytojas
UAB Dinobalt
Įmonės kodas yra: 302685495
Adresas: Pakapių k. 5, Pakapių k., LT-88403 Telšių r.
Tel. Nr. +370 64518105
El. pašto adresas: dinobalt.info@gmail.com
Kokią informaciją renkame, naudojame ir saugojame apie Jus?
Informacija, kurią pateikia pats Svetainės lankytojas, pildydamas registracijos formą mūsų Svetainėje:
1. Vardas
2. Adresas
3. El. paštas
4. Telefono numeris
Informacija reikalinga paslaugos suteikimui (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)
Ar naudojame slapukus?
Taip, mūsų Svetainėje yra naudojami slapukai.
Kokią informaciją turėtumėte mums pateikti?
Pildydami registracijos formą mūsų Svetainėje turėtumėte mums pateikti duomenis, prašomus registracijos formoje.
Koks yra teisinis informacijos rinkimo pagrindas?
Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:
1. Jūsų informacija yra reikalinga sutarčiai su Jumis sudaryti ir vykdyti;
2. Mes turime teisėtą interesą stebėti Svetainės lankomumo statistiką.
Ar teikiame jūsų informaciją kitiems subjektams (tvarkytojams)?
Bendrovė tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.
Jūsų duomenų tvarkymo principai
Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
Kiek laiko saugome informaciją apie jus?
Mes Jūsų informaciją apie registraciją Svetainėje saugome iki sutikimo atšaukimo. Informaciją apie Jūsų atliktus pirkimus saugome vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.
Kokios duomenų subjekto teisės?
Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą Svetainėje nurodytu el. pašto adresu. Su išsamesne informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir saugumą galite susipažinti atvykę pas mus.
Mūsu atsakingo asmens kontaktai
Mes esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą ir suteikti visą būtiną informaciją. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis Svetainėje nurodytu el. p. adresu.
Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.